آواز افشاری

افشاری

بررسی آواز افشاری به همراه نمونه فایل صوتی از این آواز

و نام گوشه های آواز افشاری  در روایت های مختلف

آنالیز و بررسی درجات فرود، خاتمه، متغیر و… این آواز

بررسی سرکلید این آواز بر پایه دستگاه شور بوده و تغییر وضعیت مدال این آواز و دلیل اختلاف آن با دستگاه شور بر پایه تغییراتی است که در نت های شاهد، فرود، متغیر و… حاصل می شود. لذا جهت توضیحات سرکلید و… این آواز به توضیحات دردستگاه شور مراجعه نمایید.

 

 

 

نمونه فایل صوتی- تصنیف در آواز افشاری

در صورتی که با تلفن همراه وارد شدید، جهت اجرای فایل صوتی بر روی listen in browser بر روی ابزار صوتی در پایین اشاره نمایید

 

 

 

آنالیز و بررسی نت های شاهد، آغاز، خاتمه، فرود، متغیر، توقف 

افشاری

بر گرفته از کتاب: ردیف سازی موسیقی ایران نوشته رضا وهدانی بر اساس ردیف آقا حسینقلی منتسب به علی اکبر خان فراهانی

در جدول فوق نت های اصلی گام به صورت گرد و نت های فرعی به صورت صفر ترسیم شده است. آواز افشاری جزو گام شور است. در علامت ترکیبی بعد از کلید آواز افشاری مانند دستگاه سه گاه دو ربع پرده پشت سر هم به چشم می خورد. ربع پرده دوم در این آواز علامت عرضی و متغیر است که در این صورت وسیله(پرانتز) مشخص گردید ولی در سه گاه ثابت است. تطبیق مقایسه ای زابل سه گاه نسبت به گوشه جامه دران در این آواز دلیل بر این ادعا است.

با ما از طریق لینک زیر در ارتباط با شید

تماس با ما

همچنین است در تطبیق مقایسه ای مخالف سه گاه نسبت به گوشه نهیب در افشاری. در مخالف سه گاه یک ربع پرده به دو ربع پرده سابق اضافه می گردد و تا فرود به سه گاه ثابت می ماند ولی در نهیب افشاری سی بکار و سی بمل و لا بکار به صورت متغیر مورد نیاز ملودی است. فرق نهیب افشاری و نهیب ماهور در فرود آنها است. بنابراین می توان از نهیب افشاری مد گردی به ماهور یا از نهیب ماهورمدگردی به افشاری نمود مضافا این که تونیک گام سه گاه که نوت هفتم معکوس گام شور است در خاتمه آواز قطار، قرایی و افشار ی مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه این رویه در سه گاه مورد استفاده واقع شود سه گاه به کلی از حالت اصلی خارج خواهد شد. پس گام افشاری با گام شور نزدیک است. زیرا همان گونه که مضافا شرح آن آمد مانند قطار قرائی و افشار ی هفتم معکوس گام شور خاتمه افشار ی است(درآمد هشتم شامل رهاب و فرود به افشار ی است)

 

از اساتید آموزشگاه موسیقی ملودی بیشتر بدانید

 

گوشه های این آواز به روایت های مختلف

ردیف میرزاعبدالله(به روایت نورعلی برومند):

1-درآمد 2- بسته نگار 3- عراق

ردیف آقا حسینقلی(به روایت علی اکبر شهنازی):

1- درمد اول 2- درآمد دوم 3- درآمد سوم 4- درآمد چهارم 5- درآمد پنجم 6- درآمد ششم 7- درآمد هفتم 8- درآمد هشتم 9- جامه دران 10- نهیب 11- بسته نگار(شلال) 12- نغمه فرود 13- نهفت 14- فرود 15- سوز و گداز

ردیف آوازی عبدالله دوامی:

1- درآمد 2- جامه دران 3- میرزایی 4- قرایی 5- عراق 6- مثنوی 7- شاه ختایی

ردیف آوازی محمود کریمی:

1- درآمد 2- جامه دران 3- حصار 4- قرایی 5- نهیب 6- حزین 7- رُهاب 8- صدری 9- مثنوی

ردیف موسی معروفی:

1- مقدمه 2- درآمد اول 3- درآمد دوم 4- درآمد سوم 5- درآمد چهارم 6- درآمد پنجم 7- کرشمه 8- آواز 9- درآمد ششم 10- درآمد هفتم 11- درآمد هشتم 12- درآمد نهم 13- جامه دران 14- بسته نگار 15- نهیب 16- نهیب قسم دوم 17- نهیب قسم سوم 18- رهاب 19- مسیحی 20- مثنوی پیچ

ردیف ابوالحسن صبا:

1- آواز افشاری(درآمد اول) 2- چهارمضراب 3- آواز افشاری(درآمد دوم) 4- درآمد قرایی- قرایی 5- رَهاوی 6- عراق 7- تخت طاقدیس 8- صدری 9- مثنوی افشاری

از اینستاگرام آموزشگاه موسیقی ملودی نیز دیدن نمایید

افشاری

آموزشگاه موسیقی در کرج گوهردشت