ریتم لنگ

ریتم لنگ

ریتم لنگ و بررسی آن

  • ریتم لنگ و تعریف کلی:

ریتم لنگ از ترکیب دو ضربی و سه ضربی به وجود می آید به نحوی که هر گاه یک دو ضربی با سه ضربی از لحاظ اجرایی ترکیب و به صورت متوالی این نظم رعایت گردد آنگاه ریتم ترکیبی بوجود می آید. مثلا کسر میزان پنج هشتم کسر میزانی است لنگ که از ترکیب دو و سه ضربی که حاصلشان عدد پنج است تشکیل شده است. در همین مثال پنج هشتم، این کسر میزان می تواند به طور متوالی از ترکیب 2+3 یا 3+2 تشکیل شود. اگر ترکیب 2+3 را انتخاب نمایید این توالی باید تا آخر قطعه و یا تا زمان دستور تغییر کسر میزان در قطعه رعایت گردد.

پس باید 2+3/2+3/2+3/ و … تا آخر قطعه رعایت گردد که در این حالت اجرایی، به دلیل تغییر در ضرب قوی و ضعیف و نیز بالانس نبودن و در تعادل نبودن شمارش هر میزان، در هنگام اجرا احساس عدم موزون بودن کرده اما در اجرای فراتر از اجزای یک میزان و در هنگام دقت در هر میزان نظمی کلی احساس می گردد به همین دلیل نام این نوع از کسر میزان را لنگ گذاشته اند به مثابه کسی که لنگ زده اما این لنگ زدن به صورت منظم تکرار می گردد.

بهترین روش برای متوجه شدن نوع اجرای ریتم لنگ کافی است که شمارش را به همان صورتی که در بالا به صورت/2+3/ … آمده است را با شمارش /2-1-3-2-1/…. انجام داده و تاکیدی در گفتار عدد یک به کار برید. مثلا هفت چهارم کسر میزانی است لنگ که می تواند از ترکیب 3+2+2 و یا بالعکس تشکیل شود. شناسایی کسر میزان لنگ راحت بوده و هر عددی که در صورت خارج از اعداد کسر میزان ساده ( ریتم ساده ) وکسر میزان ترکیبی( ریتم رکیبی )باشد(2-3-4-6-9-12)کسر میزان لنگ شمرده خواهد شد. مثلا 7 ضربی یا 5 ضربی و یا 13 ضربی و … .

اجرای 7 ضربی یا 5 ضربی بسیار در موسیقی کلاسیک  و یا نواحی ایران وجود داشته و هرچند نگه داشتن این نوع از ریتم سخت می باشد اما اجرا و درک عموم جامعه با ملودی هایی که با ریتم لنگ نواخته می شود معمولا رابطه مستقیم با بستر موسیقی آن قوم و حوزه موسیقیایی داشته چه اینکه در موسیقی هند ضرب های لنگ با دورهای بسیار زیاد قابل مشاهده است مثلا 21 ضربی اما عموم جامعه با این از موسیقی رابطه کاملا متینی داشته و به راحتی با این دست از موسیقی ها ارتباط برقرار می کنند.

نوع ترکیب بندی دوضربی ها با سه ضربی ها در کسر میزان لنگ نیز رابطه مستقیم با نوع موسیقی هر قوم دارد مثلا اگر در یک موسیقی قومیتی خاص هفت ضربی لنگ به صورت 2+2+3 اجرا گردد شاید در قومیتی دیگر به صورت 3+2+2 اجرا شود.

ریتم لنگ

از linkedin آموزشگاه موسیقی ملودی نیز دیدن نمایید