مینور تئوریک

مینور تئوریک یا نسبی

مینور تئوریک  THEORICE یا نسبی

مینور تئوریک یا نسبی همان توضیحات در بخش گام مینور است. لازم به توضیح است که نام این گام بنا به این دلیل تئوریک گذاشته شده است که امکان اجرای ملودی در آن بنا به قاعده ای که در ادامه بدان اشاره خواهد شد وجود ندارد.

از مهمترین درجات در یک گام دیاتونیک (شامل 8 نت پی در پی که نت انتهایی همان نت ابتدایی با یک اکتاو بالاتر است) چه ماژور و چه مینور، درجه یا نت سنسیبل می باشد. خاصیت نت سنسیبل ایجاد خلاء و انتظار جهت فرود بر روی درجه 8 یا اکتاو است. لذا ایجاد چنین احساسی با وجود فاصله نیم پرده ای و یا فاصله دوم کوچک میان درجات سنسیبل و اکتاو(درجه هفتم و هشتم) امکان پذیر خواهد شد.

به شکل زیر توجه نمایید:

مینور تئوریک

همانگونه که ملاحظه می کنید، در مد مینور(بحث در خصوص مد و گام را به بخش دیگری واگذار خواهیم کرد اما در اینجا منظور از مد مینور همان فضای مدال یا به نوعی فضای شنیداری و احساسی در قالب یک گام است که در این بخش از اصطلاح گام استفاده می کنیم) فاصله میان درجات هفتم و هشتم یک پرده است که در مد ماژور همین فاصله نیم پرده می باشد. حال با توجه به این مطلب، در گام ماژور درجه سنسیبل یا محسوس به درستی اجرا و نمایش داده می شود و احساس فرود پس از اجرای درجه سنسیبل به اکتاو ایجاد می گردد اما در گام مینور تئوریک چنین احساسی بنا به وجود فاصله یک پرده ای میان سنسیبل و اکتاو ایجاد نشده و صرفا درجه سنسیبل تنها به صورت بالقوه وجود داشته و خاصیت بالفعل و ایجاد حس تعلیق بنا به فاصله یک پرده ای یا دوم بزرگ را نخواهد داشت. اهمیت و ذات درجه سنسیبل در تمامی گام های دیاتونیک به فاصله نیم پرده ای میان دو درجه مذکور بستگی خواهد داشت و در صورت عدم چنین خاصیتی ارائه عمل در گام مذکور نامشخص و مبهم خواهد شد.

از اساتید آموزشگاه موسیقی ملودی بیشتر بدانید

پس با نیتجه گیری از مطلب فوق می توان گفت که این گام تنها بنا به قاعده تئوری و بر اساس گام ماژور شکل گرفته و قابلیت اجرایی نخواهد داشت بلکه تنها قابلیت بررسی موضوع در تئوری مطرح بوده و برای تبدیل قابلیت بالقوه به بالفعل چنین گامی نیاز به یک سری تغییرات خواهد بود که در گام مینور هارمونیک و ملودیک به تفسیر بدان پرداخته خواهد شد.

از ویدئوهای متنوع آموزشگاه موسیقی ملودی در شبکه آپارات دیدن نمایید

آموزشگاه موسیقی در کرج گوهردشت