دستگاه همایون

همایون

بررسی دستگاه همایون به همراه نمونه فایل صوتی از این دستگاه

آنالیز و بررسی درجات فرود، خاتمه، متغیر و… دستگاه همایون

نام گوشه های دستگاه همایون در روایت های مختلف

از اختلاط گام کوچک و شور گامی به نام گام همایون بوجود می آید. یعنی گام ماهور یا گام بزرگی که هم نت پنجم آن نیم پرده زیاد شده و هم نت چهارم آن ربع پرده زیاد گردد تشکیل گام همایون می دهد.

پس تنها فرقی که گام همایون با شور دارد آن است که نت سوم گام شور با مقایسه با گام ماهور تغییری نمی کند ولی در همایون نت سوم گام شور(که همان نت پنجم گام ماهور می باشد) نیم پرده زیادتر می شود.

همایون

نکات قابل توجه در گام های فوق:

1- تنیک گام همایون همان تونیک گام شور است.

2- در گام همایون نیز مانند شور بیش از یک علامت ربع پرده موجود نیست.

3- پیدا کردن گام کوچک یا مینور بستگی به نگاه کردن داخل جملات و آهنگ داشت زیرا در سلاح کلید گام های مینور همیشه علامت ترکیبی گام های ماژور مربوطه به آن گام مینور گذاشته می شد و در بین قطعه هرکجا به نت پنجم آن یعنی گام ماژور می رسید نیم پرده آن را زیاد می کردیم در نتیجه هیچوقت علامت دیز و بمل با هم در سلاح کلید قرار نمی گرفتند. ولی در اینجا این قاعده حفظ نشده و آنچه که تغییرات در گام است در سلاح کلید گذاشته می شود ولی گاهی هم معمول است که به تقلید از قواعد فرنگی فقط علامات ترکیبی گام شور را در سلاح کلید گذاشته و هر کجا که به نت سوم این گام شور رسیدند در میان آهنگ مثل علامات عرضی آنرا نیم پرده زیاد می کنند.

 

 

نمونه فایل صوتی- تصنیف در دستگاه همایون

در صورتی که با تلفن همراه وارد شدید، جهت اجرای فایل صوتی بر روی listen in browser بر روی ابزار صوتی در پایین اشاره نمایید

برای پیدا کردن سلاح کلید از روی نت تنیک کافیست که علامات ترکیبی گام شور را گذارده در ضمن نت سوم آنرا نیز نیم پرده زیاد کنیم یعنی اگر بمل است تبدیل به بکار و اگر بکار است به دیز تبدیل نماییم. مثلا اگر سلاح کلید گام همایون فا را بخواهیم کافی است که سالح کلید گام فای سور را بنویسیم که می شود سی بمل می بمل لا بمل ر بمل سل کرن حال سوم تنیک گام یعنی نت لا را نیم پرده زیاد می کنیم وچون در اینجا لا بمل شده کافی است که آنرا بکار کنیم.

یک قاعده مهم اینجا است و آن اینکه همین علامت لا بمل را باید در سلاح کلید حتما گذاشت نه اینکه جای آنرا خالی بگذاریم زیرا این علامت بکار جزء علائم ترکیبی سلاح کلید است و نگذاشتن آن پیدا کردن گام را بسیار مشکل می کند.

نظر آقای وزیری در این مورد این بوده است که بهتر است همه علامات گام شور را بدون کم و کسر بگذاریم و بعد از تمام علامات این نت سوم که نیمپرده زیاد می شود در داخل دایره جلوی همه آنها قرار دهیم:

همایون

این عمل از این نظر بوده است که توالی دیزها و بمل ها بهم نخورد زیرا بطوریکه ملاحظه می شود در تشکیل گام های همایون دیگر توالی علامات ترکیبی رعایت نشده مثلا در گام فا دیز همایون پیش از اینکه ر دیز بیاید علامت لا دیز آمده و این خود خارج از قاعده کلی است ولی امروزه نظریه آقای وزیریرعایت نشده و به همان ترتیب فوق عمل می کنند.

از بخش ساز شناسی نیز دیدن نمایید

برای پیدا کردن تنیک گام همایون از روی سلاح کلید آن بهتر آن است که ما هیچکاری به علامات گذاشته شد در سلاح کلید نداشته باشیم بلکه برگردیم و علامات ربع پرده را پیدا کینم زیرا می دانیم که بجز یک علامت ربع پرده در سلاح کلید این گام موجود نیست و کافی است که ما سه ربع پرده پایین تر از آن علامت را گرفته و تنیک قرار دهیم مثلا اگر در سلاح کلید داشته باشیم فا دیز دو دیز سل دیز ر سری می دیز کافی است که سه ربع پرده از نت ر سری پایین تر بیاییم که می شود دو دیز. پس دو دیز تنیک گام ما خواهد بود. یا مثلا در سلاح کلید داشته باشیم سی بمل می بکار و لا بمل و ر کرن سه ربع پرده پایین تر از علامت ربع پرده تنیک است که نت دو می شود. در اینجا یک نکته قابل توجه است و آن اینکه در گام های بمل و کرن دار اغلب علامات ربع پرده ای در آخر واقع شده اند. دلیل آن این است که چون نت سوم در خود همان علامات ترکیبی بصورت بمل استعمال شده آن نت را در همان جای خود بکار می نویسند و دیگر مجددا بعد از علامت ربع پرده ای نمی نویسند. پس برای تشخیص گام همایون از روی سلاح کلید سه کار لازم است: 1- پیدا کردن تنیک شور 2- بخاطر آوردن نت سوم گام 3- دقت کردن در سلاح کلید که آیا این نت سوم نیم پرده بالا رفته یا نرفته. ماخذ از کتاب تئوری موسیقی فرامرز پایور. 

 

 

 

آنالیز و بررسی نت های شاهد، آغاز، خاتمه، فرود، متغیر، توقف دستگاه همایون

همایون

این بخش اخذ شده از کتاب ردیف سازی موسیقی ایران/نویسنده: رضا وهدانی/ بر اساس آنالیز ردیف آقا حسینقلی که ردیف ایشان منتسب به علی اکبرخان فراهانی است نوشته شده است.

در جدول فوق نت های اصلی گام به صورت گرد و نت های فرعی به صورت صفر نوشته شده است. این دستگاه شبیه به گام کوچک است فرق این دو در فاصله درجات دوم و سوم گام است که در گام کوچک دوم افزوده و گام همایون دوم نیم افزوده حاکم است. چنانچه در این دستگاه از دوم افزوده استفاده گردد آواز همایون به کلی از حال و هوای مطبوع خودش خارج می گردد. به همین دلیل می گوییم دوم افزوده در موسیقی ایران بیگانه است. این دستگاه تشکیل شده از دو دانگ غیر مساوی. فاصله بین دو دانگ یک پرده 20 درجه است.

همایون

نت دوم در دانگ اول نت شاهد همایون و نت ششم در دانگ دوم نت متغیر نت هفتم معکوس فقط موقعیت ایست موقت را داراست. برای فرود کامل همایون تکلیف است که از نت تونیک گام در خاتمه استفاده شود.

گام شناسی: 

1- تونیک شور تونیک این دستگاه هم محسوب می گردد.

2- علامت ترکیبی گام شور را که قبلا در شرح دستگاه شور آمده به دست آورده و برای گام همایون نیز منظور کنید.

3- سپس درجه سوم گام شور مورد نظر را نیم پرده بالا ببرید تا گام شور تبدیل به هما یون گردد.

خلاصه اینکه درجه سوم هرگام شوری را نیم پرده بالاتر ببریم گام شور تبدیل به گام هما یون خواهد شد.

تفاوت گام هما یون و اصفهان :

فرق گام همایون و اصفهان صرف نظر از نت های شاهد ایست موقت و شروع نت درجه سوم است که در اصفهان به صورت نزدیک به ربع پرده استفاده می شود.

از اساتید آموزشگاه موسیقی ملودی بیشتر بدانید

آنالیز:

چکاوک: از درجه چهارم شروع می شود و با استفاده از فاصله چهارم مکرر بعد از ملودی پله پله ی پایین رونده در دو فرم نزدیک به هم سپس با مضراب دوتایکی خیلی سریع به اوج می رود. پس از ایست موقت روی درجه پنجم با ملودی پله پله ای تکراری برگشت و با استفاده از فرودآور و فرود به هما یون خاتمه پیدا می کند.

چهارگاه: در واقع ابتدا به ساکن درآمد چهارگاه سل از نت می کرن شروع می گردد که خود یکی نوع مدگردی به چهارگاه سل محسوب می گردد. روند درآمد گوشه چهارگاه شبیه به درآمد راک در ماهور است که بلافاصله با استفاده از لا کرن سی بکار حالت چهارگاه را به خود اختصاص می دهد. چنانچه درآمد گوشه چهارگاه را درآمد راک به حساب آوریم با استفاده از ادامه ملودی راک می توان مدگردی به گام ماهور را داشت.

موالیان: عینا حالت درآمد زابل سه گاه را داراست و پس از نشان دادن نت شاهد زایل سه گاه دو با تاملی ظریف روی لا بکار سی بمل با تبدیل می کرن به می بمل در برگشت روی درجه پنجم گام همایون ر بکار خودنمایی می کند. (در صورت تمایل از اینجا می توان به دشتی ر و شور سل مدگردی نمود) ولی در بازگشت به همایون از ملودی فرودآور و فرود جهت خاتمه موالیان استفاده می گردد و زمینه را برای اجرای بیداد آماده می کند.

بیداد: از درجه سوم گام شروع می شود درجه پنجم گام نت شاهد و درجه چهارم نت ایست موقت آن است. بعد از گردش کار ملودی فرح بخشی اول وسیله فرود آور و سپس با استفاده از فرود روی تونیک گام هما یون رجعت می نماید.

نی داوود: مانند بیداد از درجه سوم شروع می شود ولی ایست موقت آن روی درجه سوم گام در حالت کمتر از ربع پرده به صورت اکو با مضراب تک تری است. فرق دوم آن وسعت ملودی است که با تحریر دست نگار(تحریر بلبلی) تا نت لا بمل بعد از اکتاو گام می رود و برگشت می نماید. بعد از استفاده از ملودی شبیه به ملودی نفیر روی نت شاهد که درجه پنجم گام است با ایست موقت مکرر از طریق می کرن بلافاصله به پرده عشاق برگشت می نماید. مجددا ایست موقت روی درجه سوم با مضراب تک تری ملودی گذشته را یادآوری و به تونیک گام برگشت می کند. در ملودی فرود آور آن شاهد مضراب های دراب سوم هستیم که با استفاده از فرود خاتمه را اعلام می دارد.

باوی: درآمدی در روند ملودی فرودآور دارد که بلافاصله به صورت چهارمضراب شش شانزدهم در پرده بیداد و نی داوود خودنمایی می کند. درآخر چهارمضراب به اوج اکتاو این دستگاه می رود و در بازگشت روی نت شاهد هما یون ایست موقت می کند و زمینه را برای اجرای ملودی سوز و گداز مهیا می سازد.

سوز و گداز: در ادامه باوی اول با تکیه هایی مکرر و حزن انگیز شروع می شود سپس با ملودی پله پله ای گله آمیزی از شاهد بیداد به شاهد همایون رجعت و ضمن درد و دل کوتاهی حرف آاخر را با مضراب های دراب و تک می گوید و با فرود به همایون خاموش و خاتمه را اعلام می کند.

ابوالچپ: از درجه چهارم شروع و با استفاده مکرر از نت شاهد هما یون طعم ملودی لیلی و مجنون را به خود می گیرد و بیدادگونه روی درجه چهارم گام ایست موقت خاتمه بیداد را اعلام می کند.

راوندی: … روی پرده نت شاهد چکاوک خودنمایی و پس از ایست موقت روی نت شاهد چکاوک با فرود کوچکی روی تونیک گام خاتمه را اعلام می کند.

لیلی و مجنون: از درجه چهارم شاهد چکاوک شروع و مکرر روی شاهد همایون ایست موقت می نماید. در قسمت دوم از پرده چکاوک اوج تدریجی دارد و روی درجه ششم هما یون به صورت دلخواه ایست موقت می کند. از درجه هفتم با تحریر فروشو نت شاهد را گویا است. سپس از پرده چکاوک با ملودی پله پله ای فروشو به تونیک همایون فرود می آید.

نوروز عرب: از نت چهارم گام شروع و با مضراب تک و ریز به گونه پله پله ای سه تایی خودنمایی می کند روی درجه چهارم نت شاهد چکاوک ایست موقت می نماید. سپس وسیله قسمتی از ملودی ماوراء النهر با استفاده از می کرن می بمل در پرده عشاق گردشی دارد. آنگاه به پرده چکاوک بازگشت می کند. با استفاده از ترکیب فرود آور نت شاهاد همایون را مکرر در مکرر به گوش می رساند بدون مقدمه روی درجه هفتم معکوس فروشو ایست موقت می کند. در واقع توقع فرود به همایون را به فراموشی می سپارد و با همان ترکیب ملودی فرودآور روی درجه ششم نیم بزرگ معکوس فروشو یعنی می کرن ایست موقت و نوا را به گوش می رساند. سپس … به صورت پله پله ای برشو از معکوس درجه پنجم به پرده چکاوک و با مضراب معروف بال کبوتر روی درجه چهارم گام هما یون خاتمه را گویا است.

نوروز صبا: از درجه سوم مانند ملودی فرودآور شروع می شود. بقیه گردش ملودی نوروز صبا تقریبا همان گردش ملودی نوروز عرب است با دو تفاوت فاحش. اول اینکه نت شروع آن ها با هم فرق دارد دوم اینکه در نوروز صبا ایست موقتی مانند نوروز عرب روی نت ایست موقت نوا نداریم و امکان مدگردی هم وجود ندارد.

نوروز خارا: از سوم گام شروع می شود ابتدا در گردش ملودی از مضراب شلال زنگوله بهره گیری نموده. بعد از ایست موقت روی درجه چهارم از درجه سوم با تحریر دست نگار به صورت کمتر و بیشتر در محدوده چکاوک خودنمایی می کند سپس مجددا روی درجه چهارم ایست موقتی را به گوش می رساند. … پس از زمینه سازی ملودی و با استفاده از مضراب دراب سوم روی تونیک هما یون ایست موقت دارد(از این مرحله می توان مد گردی به گام راست پنجگاه دو یا ماهور دو نمود لازم است این مدگردی از طریق لا بکار سی بمل در اکتاو انجام پذیرد.) در ادامه گردش ملودی مانند نوروز عرب روی درجه ششم نیم بزرگ معکوس فروشو یعنی می کرن ایست موقت می کند.(در این مرحله می توان مدگردی به گام نوای سل نمود) آنگاه … به صورت پله پله ای برشو از معکوس درجه پنجم وارد پرده چکاوک و با مضراب معروف بال کبوتر روی درجه چهارم گام هما یون خاتمه را گویا است.

نفیر: شروع نفیر از درجه سوم گام با استفاده از می کرن اوج زیبایی را گویا است. در برگشت با زمینه سازی در ملودی به راحتی می بمل جایگزین می کرن می شود و روی درجه چهارم که همای شاهد چکاوک است ایست موقت می کند(چنانچخ روی درجه پنجم ایست نماییم مدگردی به دشتی به راحتی میسر است). از طریق ملودی فرودآور با ایست موقت روی نت شاهد هما یون زمینه را برای اجرای جامه دران مهیا می کند.

جامه دران: جامه دران از درجه پنجم شروع با ملودی پله پله ای در سه فرو که در هر سه فرم ایست موقت آن روی نت شاهد همایون است.

موالف: از چهارم گام شروع می شود و نت شاهد هما یون را مکرر به گوش می رساند از خصوصیات موالف استفاده از سی کرن دو بمل است. در اوج دو بمل تبدیل به دو بکار می شود و در برگشت روی درجه ششم نیم بزرگ معکوس ایست موقت می کند. سپس با برگشت به همایون خاتمه را گویا است. حائز اهمیت اینکه بعد از اوج موالف اول شاهد صعود ملودی به درجه ششم نیم بزرگ معکوس فروشو یعنی می کرن که شاهد سه گاه دو نیز می باشد خواهیم بود( از این وضعیت می توان مدگردی به سه گاه دو نمود به همین لحاظ است که در ردیف بعد داز فرود موالف به همایون خیلی آسان مدگردی به زابل سه گاه را داریم) به همین لحاظ بعد از فرود کامل به همایون از فاصله درجه ششم نیم بزرگ مستقلا زابل سه گاه دو اجرا می گردد.

زابل: در ردیف همایون از زابل تا پایان ردیف به سه بخش تقسیم شده که حائز اهمیت است:

درباره ما

بخش اول: 

زابل از درجه سوم گام سه گاه دو شروع و نت پنجم را شاهد می گیرد و روی نت شاهد سه گاه پایان می پذیرد.

بیات عجم: سپس بیات عجم مانند زابل از سوم گام شروع و نت پنجم را شاهد می گیرد ولی در پایان روی تونیک گام سه گاه یعنی دو ایست می کند. در اینجا اجرای محیر به آسانی انجام پذیر است.

محیر: درواقع محیر از سوم گام هما یون سل شروع می شود و به ترتیب با استفاده از می کرن لا کرن و سی بمل و رسما خاتمه را روی نت شااهد و ایست موقت سه گاه دو یعنی می کرن گویا است.

منصوری: منصوری در پرده مویه سه گاه دو جلوه می کند. مانند محیر روی نت شاهد و ایست موقت سه گاه دو یعنی می کرن خاتمه را گویا است.

بحرنور: از نت شاهد سه گاه یعنی می کرن شروع می شود یکباره به اوج رفته و نت شاهد مخالف را به گوش می رساند. در برگشت روی شاهد زابل سه گاه تاملی دارد. با مضراب دراب سوم روی تونیک گام شور ر خاتمه می یابد و زمینه را برای اجرای مبرقع مهیا می سازد.

مبرقع: از نت چهارم گام سه گاه دو شروع می شود. شاهد سه گاه یعنی می کرن را مکرر بگوش می رساند و با مضراب دراب ..پله پله می بمل و سی بمل را تبدیل به سی بکار و روی شاهد همایون خودنمایی می کند. سپس با ملودی فرودآور و فرود به تونیک همایون سل می رود و خاتمه را اعلام می کند.

نتیجه اینکه در بخش اول از سه گاه دو با وابسته قرار دادن بیات عجم محیر منصوری بحر نور مبرقع فرود آور و فرود مدگردی به همایون سل انجام گردیده است.

بخش دوم:

عزال: در بخش دوم اکتاو گام همایون را که تونیک گام شور دوم یعنی شور سل است خواهد بود با فرض اینکه در گام شور سل هستیم گوشه عزال در دستگاه شور اجرا می گردد.(توضیحات عزال در شور آمده است)

دناسری: در شروع دناسری از دو سنسیبل بالا رونده گوشه عزال در گام شور سل یعنی می کرن فا استفاده شده است که خیلی آرام پله پله با تمهیداتی روی تونیک شور ر ایست می کند و زمینه را برای اجرای زنگوله در پرده عشاق آماده می سازد.

زنگوله: زنگوله از اکتاو گام هما یون سل شروع و در میزان ضرب سه چهارم با استفاده از مضراب دراب سوم به گونه ای فروشو می کرن و می بمل را به بازی می گیرد آن گاه سی بمل را تبدیل به سی بکار کرده و روی تونیک همایون ایست موقت می کند.

شوشتری گردان: شوشتری گردان با مضراب دراب اول برگشت زنگوله را به همایون محکم می کند. سپس با استفاده از ملودی فرودآور و فرود در همایون سل خاتمه را گویا است.

ملاحظه می فرمایید که بخش دوم هم مانند بخش اول از اهمیت مدگردی بهره مند است و به نوعی در بخش اول از زابل یعنی از گام سه گاه دو به گام همایون سل مدگردی شده است و در بخش دوم از عزال یعنی شور سل به همایون سل مدگردی شده است.

بخش سوم: 

شوشتری و منصوری: از تونیک گام همایون شروع و با ملودی پله پله ای برشو نت درجه چهارم همایون را شاهد می گیرد و در برگشت روی درجه دوم گام یعنی نت شاهد همایون ایست موقت می کند و این بار با شتاب بیشتری درجه چهارم را شاهد می گیرد و با تبدیل ر بکار به ر کرن و می بمل به می بکار گوشه منصوری را به صدا در می آورد و سریع به شاهد همایون رجوع می کند. علیرغم معمول مدگردی شوشتری به منصوری خیلی کوتاه انجام پذیرفته است. در این مرحله درآمد دوم شوشتری از نت شاهد همایون یعنی لا کرن شروع و با مضراب تک و ریز روی درجه چهارم خودنمایی و با استفاده از ر بکار برگشت و خاتمه شوشتری را به شکل زیبایی بیان می کند.

بختیاری: بدون هیچ مقدمه ای بختیاری از تونیک گام شروع و با مضراب های پی در پی دراب قسمت اول بختیاری روی درجه ششم نیم بزرگ معکوس فروشو یعنی می کرن ایست موقت می نماید. در قسمت دوم و خاتمه بختیاری می کرن حاکم است.

مویه بختیاری: در واقع مویه بختیاری جزو گوشه بختیاری محسوب می شود. در مویه بختیاری صدادهی دوم کم کاسته یعنی فاصله لا کرن و سی دوبل بمل بگونه تک مضرابی حایز اهمیت و از خصوصیات مویه بختیاری محسوب می گردد. سپس با استفاده از ملودی زیبای فرودآور و فرود خاتمه دستگاه همیاون را گویا است

لازم به ذکر است در بخش سوم مدگردی ها برشو و فروشو است ولی در دو بخش گذشته مدگردی ها فروشو هستند.

 

 

 

گوشه های دستگاه همایون به روایت های مختلف:

ردیف میرزاعبدالله به روایت نورعلی برومند:

1- چهار مضراب 2- درآمد اول 3- درآمد دوم – زنگ شتر 4- موالیان 5- چکاوک 6- طرز 7- بیداد 8- بیداد کت 9- نی داوود 10- باوی 11- سوز و گداز 12- ابول چپ 13- لیلی و مجنون 14- راوندی 15- نوروز عرب 16- نوروز صبا 17- نوروز خارا 18- نفیر 19- فرنگ و شوشتری گردان 20- شوشتری 21- جامه دران 22- راز و نیاز 23- میگلی 24- موالف 25- بختیاری با موالف 26- عزال 27- دناسری 28- رنگ فرح

ردیف میرزا حسینقلی به روایت علی اکبر شهنازی:

1- درآمد اول 2- درآمد دوم 3- چهارمضراب 4- زنگ شتر 5- چکاوک 6- گوشه چهارگاه 7- موالیان 8- بیداد 9- نی داوود 10- باوی 11- سوز و گداز 12- ابوالچپ 13- راوندی 14- لیلی و مجنون 15- طرز 16- نوروز عرب 17- نوروز صبا 18- نوروز خارا 19- نفیر 20- جامه دران 21- موالف 22- زابل 23- بیات عجم 24- محیر 25-گوشه منصوری 26- بهر نور 27- مبرقع 28- عزال 29- ناصری 30- زنگوله 31- شوشتری گردان 32-شوشتری و منصوری 33- بختیاری 34- مویه بختیاری

ردیف آوازی محمود کریمی:

1- درآمد 2- چکاوک 3-لیلی و مجنون 4- شوشتری 5- طرز 6- نی داوود 7- بیداد 8- بیات راجع 9- راز و نیاز 10- راز و نیاز نوع دیگر 11- شوشتری نوع دیگر 12- بختیاری و موالف

ردیف آوازی عبدالله دوامی:

1- درآمد 2- درآمد چکاوک 3- چکاوک 4- لیلی و مجنون 5- شوشتری 6- دزفولی 7- بختیاری 8- موالف 9- گوشه طرز 10- راز و نیاز 11- نی داوود 12- بیداد 13- داد 14- اوج 15- موالیان

ردیف ابوالحسن صبا:

1-چهارمضراب 2- درآمد(آواز همایون) 3- درآمد دوم 4- چکاوک (درآمد اول) 5- بیداد 6- ضربی عشاق 7- فرود به همایون 8- طرز 9- لیلی و مجنون 10- بختیاری 11- شوشتری 12- ضربی شوشتری 13- دزفولی 14- خاتمه 15- ساقی نامه(صوفی نامه)

ردیف موسی معروفی:

1- چهارمضراب 2- درآمد 3- کرشمه 4- زنگ شتر 5- گوشه چهارگاه 6- موالیان 7- چکاوک 8- نغمه چکاوک 9- فرود 10- بیداد 11- فرود 12- بیداد قسم دوم 13- بیداد قسم سوم 14- نی داوود 15- باوی 16- چهارمضراب 17- ابوالچپ 18- راوندی 19- موّره 20- لیلی و مجنون 21- طرز 22- نوروز عرب 23- راوندی 24- نوروز صبا 25- نوروز خارا 26- نفیر 27- فرنگ 28- زابل 29- بیات عجم 30- بهار نور 31- عزال 32- دناسری 33- زنگوله 34- عشاق 35- عشاق تحریر محمد صادق خوانی 36- شوشتری 37- شوشتری درآمد دوم 38- میگلی 39- مرودشتی 40- بهبهانی 41- منصوری 42- فرود به شوشتری 43- بختیاری 44- بختیاری فرم دیگر 45- موالف 46- دلنواز 47- فرود 48- نیریز 49- فرود به همایون 50- جامه دران 51- رنگ فرح 52- رنگ شهرآشوب

از اینستاگرام آموزشگاه موسیقی ملودی نیز دیدن نمایید

آموزشگاه موسیقی در کرج

آموزشگاه موسیقی در گوهردشت کرج